Ảnh hưởng của nhiệt độ ấp trứng đến tỷ lệ giới tính ba ba gai (Palea steindachneri)

NGUYỄN MẠNH HÀ, THÁI THANH BÌNH, ĐỖ ĐĂNG KHOA, NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ

Từ khóa

Ấp trứng, ba ba gai, nhiệt độ, tỷ lệ giới tính.

Tóm tắt

Ba ba gai là loài đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc. Đặc biệt, ba ba gai đực có ưu điểm lớn nhanh và thịt ít mỡ hơn ba ba cái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra ảnh hưởng của nhiệt độ khi ấp trứng ba ba gai đến tỷ lệ giới tính. Trứng được chọn từ những lứa ba ba gai sinh sản tháng 4/2021 đưa vào ấp ở nhiệt độ từ 25 - 270C (Nghiệm thức 1) và từ 29 - 310C (Nghiệm thức 2). Trong quá trình ấp trứng, độ ẩm luôn được duy trì từ 65 - 70% ở cả hai nghiệm thức (NT). Mỗi NT được lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở NT1 thời gian trứng nở là 75 ngày, tỷ lệ nở trung bình là 79,3 ± 3,4%. Ở NT2, thời gian trứng nở từ 60 ngày, tỷ lệ nở trung bình là 80,7 ± 2,6%. Ba ba gai nở ra được nuôi 5 tháng có tỷ lệ sống trung bình dao động từ 86,67 - 87,62%. Có sự khác nhau có ý nghĩa (P<0,05) ở hai NT về tăng trưởng và tỷ lệ đực. Ở NT2 ba ba gai có khối lượng trung bình là 578,42 ± 8,63 g/con và tỷ lệ ba ba đực chiếm 83,7 ± 3,76% cao hơn NT1. Ở NT1 ba ba gai có khối lượng trung bình là 504,73 ± 6,66 g/con và tỷ lệ ba ba gai đực chiếm 26,37 ± 3,37%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình sản xuất giống ba ba đơn tính đực.

Người phản biện

: PGS.TS. Kim Văn Vạn

Ngày nhận bài

: 26/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 26/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ