Ảnh hưởng của xử lý hexanal giai đoạn sau thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản quả xoài Úc R2E2

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, VŨ THỊ NGA, TẠ PHƯƠNG THẢO, PHẠM ANH TUẤN

Từ khóa

Công thức xử lý hexanal, quả xoài giống R2E2, chất lượng quả, bảo quản.

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được ảnh hưởng của việc xử lý hexanal giai đoạn sau thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản quả xoài Úc (Mangifera indica L.). Quả xoài Úc sau thu hoạch được xử lý với dung dịch hexanal tại các nồng độ 0,03%, 0,04%, 0,05% và 0,06% trong thời gian 3, 5 và 7 phút, sau đó được bao gói trong bao bì LDPE dày 0,01 mm và bảo quản ở nhiệt độ 12 - 14º0C, 85 - 90% RH. Kết quả thực nghiệm cho thấy: xử lý quả xoài ở nồng độ 0,05% hexanal trong thời gian 5 phút có tác dụng hạn chế được tối đa sự phát triển của nấm bệnh, giảm tỷ lệ thối hỏng và thời gian bảo quản quả đạt 35 ngày với tỷ lệ thối hỏng 6,33%. Quả xoài chín đồng đều ở điều kiện phòng sau 7 - 9 ngày với các chỉ tiêu: TSS 16,3 - 17,0 ºBrix, hàm lượng axit 0,16 - 0,20%, thịt quả chắc dẻo, hơi mềm và có màu vàng đậm, có mùi thơm và vị ngọt đặc trưng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khi xử lý quả xoài ở nồng độ hexanal cao hơn (0,06%) không mang lại chất lượng và thời gian bảo quản cao hơn đáng kể so với việc xử lý ở nồng độ 0,05% và thời gian 5 phút.

Người phản biện

: TS. Nguyễn Mạnh Đạt

Ngày nhận bài

: 26/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 26/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ