So sánh chọn lọc một số cặp lai tứ nguyên để chọn ra giống tằm thích hợp nuôi ở vùng duyên hải Nam Trung bộ

NGUYỄN THỊ THU, PHẠM THỊ THƠ, NGUYỄN THỊ NGA

Từ khóa

Giống tằm lưỡng hệ, nhiệt độ, ẩm độ, bệnh virus BmNPV, cặp lai tứ nguyên.

Tóm tắt

Để chọn tạo được giống tằm lưỡng hệ thích ứng với điều kiện khí hậu nóng khô, nóng ẩm vùng duyên hải Nam Trung bộ và đề kháng được với bệnh virus BmNPV. Nghiên cứu đã sử dụng 16 cặp lai lưỡng hệ tứ nguyên nuôi trong điều kiện nóng khô (32±1oC; < 75%), nóng ẩm (32±1oC; >90%) và lây nhiễm nguồn bệnh virus BmNPV qua thức ăn ở nồng độ 105 tế bào/ml. Kết quả thí nghiệm đã chọn ra được 9 cặp lai thích ứng với điều kiện nóng ẩm gồm: A17*(A2*C2), A18*(93*C2), A17*(Đ9*C2), A17*(C2*B42), A18*(Đ9*C2), A18*(C2*93), A18*(C2*Đ9), A17*(C2*93), A18*(C2*A2); 10 cặp lai thích ứng với điều kiện nóng khô gồm: A17*(C2*B42), A17*(Đ9*93), A17*(A2*C2), A18*(C2*Đ9), A17*(93*C2), A18*(C2*93), A17*(C2*93), A17*(C2*A2), A17*(C2*Đ9), A18*(Đ9*C2) và 8 cặp lai có sức chống chịu tốt với bệnh virus BmNPV là: A18*(C2*A2), A18*(C2*Đ9), A18*(Đ9*C2), A17*(Đ9*C2), A17*(93*C2), A17*(Đ9*93), A18*(Đ9*93), A17*(A2*C2).

Người phản biện

: PGS.TS. Hà Văn Phúc

Ngày nhận bài

: 07/10/2022

Ngày thông qua phản biện

: 08/11/2022

Ngày duyệt đăng

: 28/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ