Nghiên cứu khả năng kháng bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) và bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) trong tập đoàn lúa địa phương từ ngân hàng gen cây trồng quốc gia

VŨ ĐĂNG TOÀN, ĐỖ THỊ HƯỜNG

Từ khóa

Bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn, lúa địa phương, sàng lọc.

Tóm tắt

Bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) và bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) là hai loại bệnh gây hại lớn cho canh tác lúa ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Kết quả đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn của 239 giống lúa địa phương từ Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia đã xác định được: với vi khuẩn noi I (isolate ND) không có giống kháng cao, có 14 giống kháng (chiếm tỷ lệ 5,85%) và 225 giống nhiễm (chiếm tỷ lệ 94,15%); với vi khuẩn noi II (isolate VP) có 1 giống (nếp thơm - 1778) kháng cao, 16 giống kháng và 223 giống nhiễm tương ứng là 0,42%; 6,7% và 93,3%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 46 giống kháng (chiếm tỷ lệ 19,2%) và 193 giống nhiễm (chiếm tỷ lệ 80,7%) với chủng nấm đạo ôn 757,6. Giống lúa Ble blu (2127) và Play Trong Ru Tu (2101) có khả năng kháng vừa với bệnh bạc lá và kháng cao với bệnh đạo ôn. Những giống lúa địa phương kháng với bệnh bạc lá, đạo ôn là vật liệu tốt cho công tác chọn tạo giống lúa kháng bệnh.

Người phản biện

: GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Ngày nhận bài

: 26/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 26/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ