Kết quả khảo nghiệm phân bón NPK chuyên dùng cho cây lạc tại vùng duyên hải Nam Trung bộ

NGUYỄN THANH PHƯƠNG, PHẠM PHÚ HƯNG, NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN, NGUYỄN NGỌC THẠCH, LƯU HỮU PHƯỚC, NGUYỄN PHÚC, LÊ XUÂN BIÊN

Từ khóa

Cây lạc, duyên hải Nam Trung bộ, phân bón NPK chuyên dùng, vụ đông xuân.

Tóm tắt

Miền Trung và Tây Nguyên là vùng trồng lạc trọng điểm của cả nước và cho hiệu quả kinh tế cao, đóng góp đáng kể trong việc nâng cao sinh kế của người nông dân. Vì thế, ngoài việc chọn tạo giống thì nghiên cứu về kỹ thuật canh tác, trong đó nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phân bón cho cây lạc cũng là ưu tiên đặt ra. Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đã phối hợp tổ chức khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng phân bón NPK chuyên dùng cho cây lạc (NPK 9-20-18 + 4 MgO + TE) tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp đã xác định lượng bón 450 kg phân chuyên dùng trên nền 5 tấn phân chuồng hoai và 500 kg vôi đã cho năng suất đạt 44,7 tạ/ha, vượt hơn đối chứng 17,1%. Để minh chứng cho loại phân này, Công ty đã khảo nghiệm diện rộng tại 6 điểm ở 5 huyện của 3 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) trong vụ đông xuân 2020-2021 cho kết quả tốt với năng suất bình quân đạt 40,6 tạ/ha, bội thu năng suất 16,5% và lãi 59,3 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 43,4%. Khuyến cáo nhân rộng kết quả khảo nghiệm phân bón NPK chuyên dùng cây lạc với lượng bón từ 450 kg/ha tại những vùng có điều kiện tương tự.

Người phản biện

: TS. Bùi Huy Hiền

Ngày nhận bài

: 03/10/2022

Ngày thông qua phản biện

: 14/10/2022

Ngày duyệt đăng

: 15/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ