Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế một số giống dưa chuột baby nhập nội trồng trong nhà có mái che tại Thanh Hóa

TỐNG VĂN GIANG, TRẦN THỊ HUYỀN

Từ khóa

Giống, dưa chuột baby, sinh trưởng, phát triển, năng suất, hiệu quả kinh tế.

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế một số giống dưa chuột baby nhập nội trồng trong nhà có mái che tại Thanh Hoá. Thí nghiệm gồm 6 công thức, 3 lần nhắc lại, công thức 1 (đối chứng): giống dưa chuột baby EACB 031; công thức 2: giống dưa chuột baby Cengel_ RZ_F; công thức 3: giống dưa chuột baby EACB 030; công thức 4: giống dưa chuột baby Fadia; công thức 5: giống dưa chuột baby Khassib; công thức 6: giống dưa chuột baby Joyfit. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện vụ đông 2021, giống dưa Khasibb sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng là 108 ngày, quả có vị thơm, số quả thương phẩm 41,2 quả/cây, khối lượng quả 67,5 g/quả, khối lượng quả trên cây 2,783 kg/cây, năng suất lý thuyết 61,22 tấn/ha, năng suất thực thu 55,08 tấn/ha và lãi thuần đạt cao nhất 562,55 triệu đồng/ha/vụ; tiếp đến là giống Fadia 489,31 triệu đồng/ha/vụ và thấp nhất là giống Joyfit chỉ đạt 164,76 triệu đồng/ha/vụ. Trong vụ xuân hè 2022, giống dưa Khasibb có thời gian sinh trưởng 112 ngày, năng suất lý thuyết đạt 50,47 tấn/ha, năng suất thực thu đạt 45,41 tấn/ha, lãi thuần đạt cao nhất 755,88 triệu đồng/ha/vụ. Kết quả nghiên cứu đưa ra khuyến cáo sử dụng giống Khasibb áp dụng đại trà trong nhà có mái che tại Thanh Hóa.

Người phản biện

: PGS.TS. Nguyễn Bá Thông

Ngày nhận bài

: 16/12/2022

Ngày thông qua phản biện

: 29/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 06/01/2023

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ