Đánh giá hiện trạng chôn lấp chất thải và đề xuất giải pháp vận hành bãi chôn lấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

NGUYỄN XUÂN HOÀNG, TRẦN NGỌC TRÂN, NGUYỄN LÂM NGỌC TUYỀN, NGUYỄN HIẾU TRUNG, LÊ HOÀNG VIỆT, TOJO SEISHU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ