Khả năng kháng nấm mục nâu (Coniophora puteana M1) của gỗ Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) xử lý bằng phương pháp nhiệt - cơ

NGUYỄN THỊ TUYÊN, PHẠM VĂN CHƯƠNG, VŨ KIM DUNG, TRẦN ĐỨC HẠNH, NGUYỄN VIỆT HƯNG, ĐẶNG THỊ THU HÀ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ