Đánh giá tính chất đất mô hình nông lâm kết hợp tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

VÕ THÁI DÂN, PHẠM HỮU NGUYÊN, TRẦN VĂN THỊNH, NGUYỄN CHÂU NIÊN, NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG, PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG, NÔNG HỒNG QUÂN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ