Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất và tiêu chuẩn cơ sở củ giống Địa hoàng ĐH02 trồng tại Hà Giang

HÀ THỊ THANH ĐOÀN, TRẦN THỊ NGỌC DIỆP

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ