Kết quả nghiên cứu khả năng tái sinh của một số giống đậu tương Việt Nam phục vụ cho chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR/Cas9

NGUYỄN HỮU KIÊN, HOÀNG THẢO NGUYÊN, NGUYỄN THỊ HÒA, TỐNG THỊ HƯỜNG, ĐINH THỊ THU NGẦN, NGUYỄN MINH HIẾU, LÊ THỊ NGỌC QUỲNH, NGUYỄN HẢI ANH, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, NGUYỄN VĂN ĐỒNG, PHẠM XUÂN HỘI

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ