Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến nồng độ Chlorophyll và Polyphenol trong lá của giống lúa IR50404

ĐẶNG CHÍ THIỆN, NGUYỄN PHÚ THỌ, NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN, NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN, BÙI NHI BÌNH, NGUYỄN HOÀNG TÍNH, HUỲNH NGỌC THANH TÂM, NGUYỄN HỮU THANH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ